Minarkian rahoitus ja käytäntö
(Mikko Ellilä - uutisryhmässä sfnet.keskustelu.politiikka)

Joku sanoi äskettäin täällä politiikkanyyssissä, että minarkia eli minimivaltio eli yövartijavaltio veisi Suomessa enemmän kuin 2-3 % bkt:sta. Rohkenen olla eri mieltä. 2-3 % bkt:sta on oikea minarkian suuruusluokka nykyhetken Suomessa, koska se suunnilleen vastaa yövartijavaltioon kuuluvien tehtävien tämänhetkisiä määrärahoja.

En katso, että Suomen eduskunta, hallitus, tuomioistuimet, vankilat, poliisi ja puolustusvoimat olisivat tällä hetkellä mitenkään alimitoitettuja. Näiden yövartijavaltioon kuuluvien instituutioiden tämänhetkiset budjettimäärärahat ovat vähintään riittäviä tai monissa asioissa jopa liian suuria. Klassisen liberalismin mukaisen yövartijavaltion (minimivaltio eli minarkia) budjettia arvioitaessa voidaan pitää em. instituutioiden tämänhetkisiä määrärahoja eräänlaisena suuntaa-antavana ylärajana.

Klassisen liberalismin mukaan valtion ainoa tehtävä on torjua henkirikoksia, väkivaltarikoksia ja omaisuusrikoksia sekä vieraiden valtioiden hyökkäyksiä tai kotimaisten ihmisoikeusrikollisten
vallankaappausyrityksiä. Yhteinen nimittäjä näille liberalismin kannattamille valtion tehtäville on kansalaisten hengen, turvallisuuden ja omaisuuden puolustaminen. Mitään muita tehtäviä ei valtiolla pidä olla liberalismin mukaan.

Näiden tehtävien täyttämiseen tarvitaan rikokset ja rangaistukset määrittelevä lainsäädäntökoneisto, ylintä poliittista toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus, tuomiovaltaa käyttävä oikeuslaitos, rangaistuksia toimeenpaneva vankilalaitos, rikoksia tutkiva ja torjuva poliisi sekä valtakunnan ulkoista turvallisuutta ja lainalaista yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä puolustuslaitos. Suomessa liberaaliin minimivaltioon kuuluvat instituutiot ovat siis eduskunta, valtioneuvosto, tuomioistuimet, vankilat, poliisi ja puolustusvoimat.

Parlamentaarinen demokratia ei sinänsä kuulu minarkian käsitteeseen, mutta jonkinlainen lainsäädäntökoneisto ja hallitus kuuluu. Ei ole mitään syytä, miksi minarkistisessa Suomessa lainsäädäntövaltaa ja ylintä poliittista toimeenpanovaltaa ei käyttäisi nykyisenlainen eduskunta ja valtioneuvosto.

Minarkian budjettia arvioitaessa voidaan siis ottaa lähtökohdaksi nykyisestä Suomen valtion budjetista eduskunnan, valtioneuvoston, oikeusministeriön, sisäministeriön ja puolustusministeriön pääluokkien määrärahat. Missään muissa pääluokissa ei ole minarkiaan kuuluvia menoja.

Tasavallan presidentin olemassaolo ei sinänsä ole ristiriidassa minarkian käsitteen kanssa, koska minarkia voisi olla yhtä hyvin presidenttivaltainen kuin parlamentaarinen. Tasavallan presidentin pääluokka voidaan kuitenkin mielestäni lakkauttaa, koska presidentin vähäiset valtaoikeudet voidaan minarkiaan soveltuvilta osiltaan siirtää valtioneuvostolle tai eduskunnalle.

OM, SM ja PLM ovat selvästi ainoat minarkiaan kuuluvat ministeriöt. VM:n pääluokassa on jonkin verran valtion yleiseen rahoitukseen liittyviä verohallinnon menoja, mutta niistäkin suurin osa eliminoituu minarkiassa. Yövartijavaltion menoihin tarvittava 2-3 % bkt:sta voidaan kerätä esimerkiksi pelkillä polttoaineveroilla ja/tai jokaiselta kansalaiselta samansuuruisena (tulojen suuruudesta riippumatta) perittävällä kansalaisuusmaksuna (esim. 50 euroa/kk per lärvi). En katso, että erillinen VM olisi minarkiassa tarpeen. Valtion rahoitukseen liittyvät tehtävät mahtuvat hyvin esim. SM:n budjettiin väestörekisterin yhteyteen (kansalaisuusmaksu) tai polttoaineverojen perimistä valvovien tullivirkailijoiden tms. byrokraattien menoihin. Nykyisen VM:n budjetista suurin osa on minarkiaan kuulumattomia menoja, kuten EU-jäsenmaksu, Ahvenanmaan aluetuet, valtion maksamat eläkkeet jne.

UM on tarpeeton, koska minimivaltio ei harjoita ulkopolitiikkaa. Suurlähetystöt sun muut byrokratiat ovat turhaa veronmaksajien rahojen tuhlausta. Suomen kansalaisten turvallisuutta ei mitenkään palvele se, että jotain kalliita byrokraatteja ylläpidetään jossain toisella puolella planeettaa. Suomen turvallisuuteen vaikuttavien valtioiden (Venäjä, USA yms.) kanssa voidaan asioida riittävästi hallitustasolla ilman mitään pysyvää edustustoa. Valtiovierailut yms. relevantit menot sisältyvät jo
eduskunnan ja valtioneuvoston määrärahoihin.

OPM ei kuulu minarkiaan, koska koulutus- ja kulttuuripalvelut eivät ole minarkian määritelmän mukaista kansalaisten turvallisuuden puolustamista.

MMM ei kuulu minarkiaan, koska maa- ja metsätalous eivät ole minarkian määritelmän mukaista kansalaisten turvallisuuden puolustamista. Maataloustukea on joskus perusteltu elintarvikeomavaraisuuden säilyttämisellä sotatilan tms. poikkeusolojen vallitessa, mutta perustelu
on hyvin köykäinen. Markkinat varautuvat tuonnin mahdollisiin katkoksiin varastoimalla tuontitavaroita. Jos sodan tms. tilanteen vuoksi tuonti keskeytyy pysyväisluonteisesti, kotimainen maataloustuotanto alkaa taas kannattamaan ilman tukiaisia. On kyseenalaista, laskeeko Suomen elintarvikeomavaraisuusaste ilman tukiaisia kovin alas edes täydellisen vapaakaupan oloissa - suomalaiset kuluttajathan maksavat kotimaisista elintarvikkeista mielellään korkeampaa hintaa, joten maatalous- ja elintarviketuotannon kannattavuuden ei pitäisi hirveästi heikentyä tukiaisten lakkauttamisten vuoksi. Tukiaisten lopettaminen johtaa elintarvikkeiden kuluttajahintojen nousuun, mutta tukiaismenojen säästymisen aikaansaaman verojen alentumisen vuoksi kuluttajilla on entistä paremmin varaa maksaa korkeita hintoja.

LVM ei kuulu minarkiaan, koska liikenne- ja viestintäpalvelut voidaan helposti yksityistää. Vastoin yleistä harhaluuloa tämä ei ole edes mitään äärikapitalismia, koska esim. himoverottaja Tanska (Suomea korkeammat verot) on yksityistänyt Kööpenhaminan lentokentän.

KTM ei kuulu minarkiaan, koska sen menot ovat yksinomaan markkinatalouden vastaisia yritystukia ja regulaatiobyrokratiaa. Esim. KTM:n pääluokkaan kuuluva VTT tekee tutkimuksia, jotka vapaassa markkinataloudessa kuuluisivat yksityisten yritysten T&K-osastoille. Muut KTM:n menot ovat
vielä ilmeisemmin yritystukia, kuten korkotukilainoja yms.

STM ei kuulu minarkiaan, koska sosiaali- ja terveyspalvelut ja -etuudet ovat ilmiselvästi ns. hyvinvointivaltion alaa.

TM ei kuulu minarkiaan, koska liberaali minimivaltio ei puutu työmarkkinoiden vapaaseen toimintaan työttömyyskorvauksilla, työllistämistuilla tms. etuuksilla tai holhoavalla byrokratialla. Nykyisin
TM:n pääluokkaan kuuluvat myös pakolais- ja siirtolaisuusasiat. Minarkiassa valtio ei elätä pakolaisia, vaan jokainen pakolainenkin tulee toimeen omillaan tai hyväntekeväisyyden turvin. Minarkistinen valtio ei ole edes kiinnostunut siitä, ketkä maassa asuvat ovat pakolaisia, ketkä
maahanmuuttajia ja ketkä syntyperäisiä kansalaisia. Kaikilla on samat oikeudet lukuunottamatta äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta, jotka käytännön syistä on varattava vain kansalaisille. TM:n pääluokassa on tällä hetkellä myös siviilipalvelusmenot, mutta ne tietysti lakkaavat tarpeettomina asevelvollisuuden lakatessa. Minimivaltio ei turhaan järjestä kansalaisilleen mitään siviilipalvelusta, koska asepalvelus muuttuu vapaaehtoiseksi (ja palkalliseksi).

YM ei kuulu minarkiaan, koska kansalaisten hengen, turvallisuuden ja omaisuuden suojelemiseen kuuluu vain ulkoishaittoja aiheuttavien saasteiden yms. ympäristöongelmien torjunta. Vastoin yleistä harhaluuloa tämä ei ole YM:n budjetin pääasiallinen tarkoitus tällä hetkellä. YM:n budjetista suurin osa menee asuntopolitiikkaan. Vain n. 200 milj. euroa YM:n määrärahoista menee edes jotenkin ympäristönsuojeluun liittyvään toimintaan. Tästä summasta suurin osa on joko täysin turhaa (esim.
luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito - eihän silleen jätettyjä luonnonsuojelualueita tarvitse erikseen hoitaa, koska ne pysyvät luonnontilassa itsestään; pelkkää luontomatkailua varten tarvittava luonnonsuojelualueiden kunnossapito ei kuulu valtion tehtäviin, koska kaikki matkailupalvelut voidaan yksityistää) tai rahoitettavissa suoraan saastuttajilta perittävillä korvauksilla tai sakoilla. Ympäristönsuojelu ei aiheuta valtiolle nettomääräisesti mitään menoja, jos ihmisten henkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavien saasteiden torjunta rahoitetaan
liberaalin "saastuttaja maksaa"-periaatteen mukaan.

Valtionvelan korot ovat nykyisin budjetissa oma pääluokkansa, mutta minimivaltiolla ei tietenkään olisi velkaa. Nykyiset velat voidaan maksaa pois valtion omaisuuden myyntituloilla. Minimivaltio ei tietenkään määritelmän mukaan voi omistaa esim. pörssiyritysten osakkeita. Kaikki valtionyhtiöt pitäisi myydä viimeistä osaketta myöten niin pian kuin mahdollista. Suomen valtion omaisuus on suurempi kuin sen velka, joten minimivaltioon siirtymisen jälkeen budjetissa ei pidemmän päälle tarvitamitään erillistä valtionvelan pääluokkaa.