Tavoitteeni Suomen liberalisoimiseksi
(Tavoitteeni erityisesti taannoisia eduskuntavaaleja ajatellen)

* Huolehtia sellaisista ihmisistä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan itsestään. Sivistyneen yhteiskunnan paras mittatikku on se, miten se kohtelee kaikkein heikoimpia jäseniään. Perustoimeentulominimi 500€ verottomasti niille, joilla ei ole lainkaan tuloja. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ei saa enää olla yhteiskunnan kustantamaa. Sen saannin tulee perustua työtekijän vapaaehtoisesti ottamiin työttömyysvakuutuksiin. Näitä vakuutuksia voivat tarjota yksityiset työttömyyskassat, vakuutusyhtiöt sekä ammattiliittojen työttömyyskassat.

* Terveydenhuollon uudistaminen ja sen asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen. Nykyinen kunnallisesti tuotettu terveydenhuolto ja valtiollisesti tuotettu sairasvakuutusjärjestelmä on purettava. Tilalle on luotava palveluseteleihin tai kunnan kaikille asukkailleen (yksityisiltä vakuutusyhtiöltä) hankkima sairasvakuutus. Tällöin kuntalaiset voivat itse hankki tarvitsemansa terveyspalvelut mistä he haluavat, kuten on laita nykyään yksityisten sairaskuluvakuutustenkin kanssa!

* Kieltopolitiikasta haittojen minimoimiseen tähtäävän terveyspolitiikan tukeminen. Alkoholismi ja narkomania on tunnustettava sairauksiksi, ei rikoksiksi. Vain siten näistä kärsiviä ihmisiä voidaan auttaa ja haittoja lievittää. Huumeiden vastainen sota aiheuttaa moninkertaisesti enemmän kärsimystä ja kuluja kuin huumeriippuvaisten ihmisten hoitaminen tai heidän tukemisensa elämään riippuvuutensa kanssa.

* Yksityisyys, sekä mielipiteen- ja uskonnonvapaus on turvattava. Yksityisyyden suojaa on parannettava mm. estämällä liiallista viranomaisvalvontaa ja parantamalla henkilötietojen suojaa. Mielipiteen vapautta on edistettävä mm. anonymiteettiä parantamalla, sekä lopettamalla mm. poliittisesti annettavia tukia. Kirkko on erotettava valtiosta ja kaikilta uskontokunnilta on poistettava kaikki erityisvapaudet joita muillakaan yhdistyksillä ei ole. Uskontojen pakkosyöttäminen ja uskomusten nimissä tehdyt yksilönvapauden loukkaukset (mm. ympärileikkaukset) tulee saattaa ankarasti tuomittaviksi rikoksiksi.

* Energiantuotannon vapauttaminen ja ympäristöystävällisen energiantuotannon turvaaminen. Teollisuudelle on annettava mahdollisuus riittävän energiantuotantokapasiteetin rakentamiseen yhteiskunnan energiantarpeen tyydyttämiseksi. Kaikkea energiantuotantoa, joka ei aiheuta selviä terveys- ympäristö- tai maisemahaittoja, pitää voida vapaasti rakentaa energiayhtiöiden (tms.) toimesta ja omilla rahoillaan. Verovarojen käyttäminen energiantuotannon tukemiseen tulee lopettaa. Terveydelle ja luonnolle haitallisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä on pyrittävä asteittain kokonaan luopumaan esimerkiksi haittaveroja asettamalla.

* Työntekijöiden ja työnantajien sopimusvapauden edistäminen ja sitä kautta myös työllisyyden parantaminen. Jokaisella työllä on tietty laskennallinen rahallinen tuotto tai arvo, eikä kyseisestä työstä ole varaa maksaa kuin tuon suuruista palkkaa. Muutoinhan palkkaa maksetaan enemmän kuin työn rahallinen tuotto on ja työntekijän palkannut tekisi koko ajan tappiota. Kun sääntelyllä estetään henkilö- ja työpaikkakohtainen sopiminen, seurauksena on väistämättä, että kaikille ei riitä työtä, koska kukaan ei voi palkata tappiota tuottavaa työntekijää. Monilla aloilla palkat ovat tällä hetkellä liian korkeat suhteessa työn tuottavuuteen ja työvoiman tarjontaan jolloin alalla on työttömyyttä. Toisilla aloilla on krooninen työvoimapula, koska palkat eivät ole nousseet vaikka työvoimasta on huutava pula. Tälläinen epätasapainotila ei myöskään kannusta työvoimaa siirtymään ammatista toiseen, varsinkaan kun joustava kouluttautuminen on vaikeaa.

* Yrittäjien aseman parantaminen sekä erityisesti pienyrittäjyyden helpottaminen. Byrokratia, verotus ja viranomaisten suoranainen mielivalta tappavat kotimaisen yrittäjyyden. Jokaisen ihmisen pitää voida helposti ja ilman turhaa byrokratiaa ryhtyä yrittämään ja sitä kautta työllistämään itsensä ja muita. Julkisen sektorin tuottamat palvelut pitää pääosin siirtää yksityisten palveluntarjoajien hoidettaviksi ja sitä kautta entisestään edistetään yrittäjyyttä. Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava ja elinkeinolupia jaettaessa ainoana kriteerinä tulee olla luvanhakijan kyky täyttää ko. elinkeinon (esim. apteekki tai taksiautoilu) harjoittamisen vaatimukset. Kaikkien liikkeiden aukioloajat tulee vapauttaa, koska asiakkaat ja kauppiaat itse tietävät parhaiten milloin haluavat asioitaan hoitaa. Arvonlisäverovapauden rajaa tulee nostaa 100 000 euroon nykyisestä 8 500 eurosta.

* Verotuksen yksinkertaistaminen sekä kokonaisveroasteen laskeminen. Suomessa on erittäin korkea veroaste. Paitsi, että palkkatuloja verotetaan ankarasti ja epäoikeudenmukaisesti, piiloverotusta eli veroluonteisia maksuja kerätään valtavia määriä. Kaikki piiloverotus, kuten televisiolupamaksut, autovero, kirkollisvero, varallisuusvero, kiinteistövero, jne. on lopetettava ja pyrittävä kohti yksikertaista ja tasapuolista verotuskäytäntöä. Yksi tapa tehdä tämä on, että alle 1000 euron kuukausitulot tehdään täysin verottomiksi ja 1000 euron ylittävästä osasta maksetaan veroa 20% kunnalle ja 20% valtiolle (tulevaisuudessa selvästi vähemmän). Tämä poistaa tuloloukkuja ja mahdollistaa ansiotulojen kasvattamisen ilman että siitä rangaistaan ankaramman verotuksen muodossa.

* Tuloloukkujen purkaminen. Lähtökohtana on oltava, että kaikenlaisen työn tekeminen on aina taloudellisesti kannattavaa tekijälle, eikä siitä saa aiheutua tarpeetonta byrokratiaa. Yksinkertaisin ja tasapuolisin tapa huolehtia tästä on vähentään perustuloa suoraan suhteessa ansiotuloihin. Tulojen kasvaessa perustulominimin (500€/kk) ja verorajan (1000€/kk) välissä vähennetään perustuloa 50% ansaitusta tulosta. Jos esim. palkkatulot ovat 100€ kuussa, saa henkilö siis perustuloa 450€ kuussa, eli yhteensä 550€ kuussa tuloja. Jos esim. palkkatulot ovat 400€ kuussa, saa henkilö perustuloa 300€ kuussa, eli yhteensä 700€ kuussa tuloa. Jos palkkatulot ovat 800€ kuussa, saa henkilö perustuloa 100€ kuussa eli yhteensä 900€ kuussa tuloja. jne.

* Valtion- ja kuntienyhtiöiden ja toimintojen yksityistäminen ja velkojen maksaminen saaduilla rahoilla. Suomen valtiolla sekä kunnilla on edelleen suunnaton velkataakka kannettavanaan johtuen laman ja sitä edeltäneen ajan vastuuttomasta talouspolitiikasta. Yksistään korkomenot ovat huomattavat. Samaan aikaan valtiolla ja kunnilla on poliittisin perustein johdettuja ja verovaroin pystytettyjä yrityksiä tuottamassa tehottomia palveluita ja vääristämässä markkinoita. Esimerkiksi Soneran valtionosuuksien myymisellä olisi aikoinaan voitu maksaa suurinosa valtionvelasta pois, mutta sosialistien painostuksesta tästä luovuttiin. On hyväksyttävä se tosiasia, että valtion eikä kuntien tehtävänä ei ole leikkiä liikeyritystä koska ne eivät siinä pärjää ammattimaisesti johdettujen yksityisten yritysten kanssa. Esimerkiksi peruskouluopetus voidaan toteuttaa verovaroin tuettuna opetussetelinä jolla ostetaan opetuspalvelut yksityisiltä kouluilta.

* Kuntien kaavoitusmonopolin purkaminen. Kuntien hinku säännellä ja säädellä rakentamista sairaalloisella tavalla aiheuttaa jatkuvasti ongelmia. Esimerkiksi kiinteistöjen hinnat nousevat keinotekoisesti liian korkeiksi ja asunto- ja tonttipula on arkipäivää, eikä palveluita saada usein lähelle asutusta. Lisää tonttimaata on kaavoitettava vapaasti rakennettavaksi sekä mm. korkeiden talojen rakentaminen on sallittava. Alentunut hintataso helpottaa etenkin vuokra-asukkaiden sekä yksityisyrittäjien taloudellista tilannetta.

* Maahanmuuttoa on vapautettava. Periaatteeksi on otettava, että jokaisen rehellisen ihmisen on voitava vapaasti muuttaa Suomeen töitä tekemään jos hän sitä haluaa. Tämä edellyttää tietysti, että yrittäjyyden esteitä ja työehtojen säätelyä puretaan sekä sosiaaliturvaamme uudistetaan selvästi. Muuten on vaarana, että Suomeen muodostuu pysyvästi syrjäytyneiden sosiaalitoimella elävien maahanmuuttajien joukko. Katson, että rikollisia Suomessa on jo nykyäänkin enemmän kuin tarpeeksi, joten rötöstelijät ja sosiaaliturvalla keinottelijat on pikaisesti palautettava kotimaahansa. Vähäisillä verovaroillamme on parempaakin käyttöä kuin elintasopakolaisten ja rikollisten elättäminen.

* Valtion sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä oikeuslaitoksen toimintaan panostaminen. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaaminen on yksi julkisen vallan perustehtävistä myös liberaalissa yhteiskunnassa. Lakien ja niitä tulkitsevan oikeuslaitoksen kyky puolustaa kansalaisten fyysistä koskemattomuutta ja omaisuuden suojaa on äärimmäisen tärkeää. Jokaisen ihmisen pitää voida luottaa siihen, että he saavat kaikissa tilanteissa puolustaa itseään tai muita laittomia hyökkäyksiä kohtaan ilman pelkoa juridisista seurauksista. Suomen ulkoisen turvallisuuden takaajana tulee jatkossakin olla itsenäiset puolustusvoimat, joihin tulee panostaa entistä enemmän. Vapaaehtoista maanpuolustusta tulee myös merkittävästi lisätä, sekä sille antaa entistä enemmän vastuuta myös rauhan aikana.

* Kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä puolueettomuuspolitiikan ylläpitäminen. Suomi voi itsenäisenä valtiona solmia sellaisia sopimuksia vapaakaupasta, puolustusvälineyhteistyöstä sekä kauppapolitiikan alalta jotka parhaiten palvelevat meidän taloudellisia ja maantieteellisiä etujamme. Suomen etujen mukaista on ylläpitää hyviä ja vakaita suhteita kaikkiin naapurivaltioihimme sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi vapaakaupan alueella. Suomen tulisi erota EMU:sta ja EU:sta välittömästi. EU on byrokraattinen sääntelytaloutta ajava kolossi, joka tuhlaa säälimättä veronmaksajien rahoja tehottoman toiminnan tukemiseen ympäri Eurooppaa. Lisäksi EU vie suomalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa, koska suurinosa Suomen lainsäädännöstä tulee EU:sta eikä Suomen eduskunnasta. NATO:a Suomi ei tarvitse oman turvallisuutensa takaamiseksi.