Vapaan Turun perustuslaki

1) Vapaan Turun määritelmä
A) Vapaa Turku on itsenäinen valtio, joka rajoittuu vanhan Turun kunnan alueelle.
B) Tämä alue on jakamaton ja yhtenäinen, eikä mitään osaa siitä saa luovuttaa, v
uokrata tai antaa minkään kolmannen osapuolen käyttöön siten, että tässä määritelty perustuslaki joiltain osin lakkaisi kyseisellä alueella.
C) Vapaa Turku on edustuksellinen demokratia, jossa sen oikeustoimikelpoiset kansalaiset äänestävät ja asettavat ehdolle vapaissa vaaleissa edustajansa. Edustajien tehtävä on mm. päättää valtion varojen käytöstä ja rikoksista langetettavien tuomioiden suuruudesta.
D) Vapaan Turun virallinen kieli on suomi, jota jokaisen valtion palveluksessa olevan on osattava ja käytettävä tarvittaessa. Kaikki viralliset asiakirjat toimitetaan vähintään suomeksi.

2) Oikeus tasa-arvoon
Vapaa Turku ei saa kohdella yksilöä eriarvoisesti perustuen hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa kuten sukupuoleen, syntyperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseensa, terveydentilaansa, jne.

3) Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen
Kenelläkään ei ole oikeutta määrätä, rajoittaa, pakottaa tai estää yksilöä tekemästä omalla kehollaan mitään mitä hän itse haluaa tehdä, tai loukata sen koskemattomuutta, mikäli yksilö ei näin tehdessään selvästi loukkaa muiden vastaavaa oikeutta.

4) Oikeus omaisuuden suojaan
Kenelläkään ei ole oikeutta määrätä, rajoittaa, pakottaa tai estää yksilöä hänen itse laillisesti hankkimaansa omaisuuden käytössä tai riistää sitä häneltä.

5) Oikeus vapaaseen valintaan
Yksilöllä on oltava mahdollisuus vapaaehtoisesti tehdä (tai olla tekemättä) valintoja ja solmia (tai olla solmimatta) sopimuksia ilman petosta, vilppiä tai pakkoa.

6) Oikeus vapaaseen tiedonsaantiin
Yksilöä ei saa estää tai rajoittaa saamasta tietoa Vapaan Turun työntekijän työhönsä liittyvästä toiminnasta, päätöksestä tai ratkaisusta. Kaiken Vapaan Turun toiminnan on oltava avointa.

7) Oikeus vapaaseen liikkumiseen
Yksilöllä on oikeus rajoituksetta liikkua Vapaan Turun alueelle tai alueelta pois ilmoittamalla siitä Vapaan Turun viranomaisille. Yksilöllä on rajoittamaton oikeus liikkua Vapaan Turun omistamalla maalla, mikäli hän ei sitä tehdessään selvästi loukkaa muiden vastaavaa oikeutta.

8) Oikeus Vapaan Turun kansalaisuuteen ja äänioikeuteen
Jokaisella oikeustoimikelpoisella, yli 5 vuotta yhtäjaksoisesti Vapaassa Turussa vähintään 10kk vuodessa asuneella, on oikeus julistautua Vapaan Turun kansalaiseksi ja saada siten äänioikeus Vapaan Turun edustajiston vaaleihin tai asettautua ehdokkaaksi edustajiston vaaleissa.

9) Oikeus suojaan näiden oikeuksien rikkomista vastaan
Kaikilla ihmisillä on oikeus suojella itseään ja toisia yksilöitä tilanteen kulloinkin vaatimin keinoin heihin kohdistuneita laittomia toimia, tai niiden vakavaa uhkaa vastaan, ilman pelkoa siitä, että heitä itseään voidaan tästä rangaista. Vapaalla Turulla on oikeus palkata riittävä määrä viranomaisia ja muita henkilöitä, jotka estävät ja ehkäisevät laittomia toimenpiteitä, sekä tutkivat, syyttävät ja antavat tuomioita näitä laittomia toimenpiteitä suorittaneita tai niitä vakavasti suunnittelevia kohtaan. Kaikki Vapaan Turun työntekijät voivat avustaa toisiaan näiden tehtävien täyttämisessä.

10) Velvollisuus noudattaa tekemiään sopimuksia
Yksilöllä on velvollisuus noudattaa kaikkia vapaaehtoisesti tekemiään sopimuksia. Sopimukset ovat voimassa, kunnes ne sopimusehtojen mukaisesti raukeavat tai kaikki sopimusosapuolet päättävät lakkauttaa ne.

11) Velvollisuus rahoittaa Vapaata Turkua
Jokaisella Vapaan Turun kansalaisella tai alueella yhteensä yli 2kk vuodessa oleskelevalla yksilöllä, toimivalla yrityksellä tai muulla vastaavalla toimijalla on yhtäläinen velvollisuus maksaa Vapaalle Turulle 0-10% vuotuisesta tulostaan verona. Tarkemman, kaikille toimijoille yhtäläisen ja yhdenvertaisen veroprosentin päättävät Vapaan Turun edustajat. Vapaan Turun edustajat saavat käyttää näitä verotuloja vain perustuslaissa määriteltyjen oikeuksien ja velvollisuuksien turvaamiseksi, sekä omien välttämättömien kulujensa ja palkkojen maksamiseksi, kuitenkin siten, että toimihenkilöt eivät saa itse muuttaa omalla toimikaudellaan omia palkkojaan tai olennaisesti kasvattaa kustannuksiaan.

12) Velvollisuus noudattaa Vapaan Turun tuomioistuimen langettamia tuomioita
Yksilöllä on velvollisuus noudattaa tuomioita, joita Vapaan Turun tuomioistuimet ja muut työntekijät sääntöjensä puitteissa langettavat yksilölle tämän tekemistä laittomista toimista. Tuomiot voivat olla huomautuksia, sakkoja, liikkumisvapauden rajoituksia, eristämistä muista yhteiskunnan jäsenistä tai karkoitus Vapaasta Turusta, sekä näiden tuomioiden yhdistelmiä. Kaikkiin tuomioihin sisältyy korvausvastuu aiheutetuista vahingoista ja kaikista kuluista täysimääräisenä tuomioistuimelle sekä kaksinkertaisena aiheutettuun vahinkoon ja (suoriin) kuluihin nähden loukkauksen uhrille.

13) Velvollisuus estää perustuslain kumoaminen
Kenelläkään ei ole oikeutta noudattaa mitään sellaista toimenpidettä, tapahtumaa tai päätöstä joka muuttaa, kumoaa tai jättää noudattamatta Vapaan Turun perustuslakia. Yrityskin muuttaa, kumota tai saattaa perustuslaki tai osia siitä noudattamatta jätetyksi tai kumotuksi on tuomittava.

14) Velvollisuus noudattaa näitä oikeuksia ja velvollisuuksia
Jokaisella Vapaan Turun alueella tilapäisestikin oleskelevan on noudatettava näitä oikeuksia ja velvollisuuksia. Vapaalla Turulla tai siellä oleskelevilla ei ole mitään oikeuksia tai velvollisuuksia mitään osapuolta kohtaan, kuin mitä näissä perustuslain puitteissa on erikseen määritelty.

15) Ainoina poikkeuksina näistä säännöistä katsomme, että
A) Vapaan Turun työntekijöillä on oikeus tilapäisesti loukata yksilön fyysistä koskemattomuuta (esim. rikoksesta epäillyn kiinniotto ja pidätys oikeudenkäyntiä varten) ja omaisuuden suojaa (esim. epäillyn rikokseen liittyvän välineen takavarikointi ja tutkiminen) perustellun rikosepäilyksen vuoksi. Tällöin yksilölle on selvästi kerrottava loukkauksen perustelu, oletettavissa oleva kesto ja valitusoikeus loukkauksesta. Aiheeton näiden koskemattomuuksien loukkaus on ankarasti rangaistavaa.
B) Vapaan Turun työntekijöiden ei tarvitse julkistaa välittömästi sellaista tietoa, jonka julkistaminen juuri sillä hetkellä vaarantaisi vakavasti Vapaan Turun työntekijöiden yksilön oikeuksien suojaamisen tai puolustamisen (esim. poliisin rikollisen seurannan tai sotasalaisuuden).
C) Vapaan Turun työntekijä voi rajoittaa tai estää sellaisen yksilön saapumista Vapaaseen Turkuun tai poistumista Vapaasta Turusta, jota on perusteltu syy epäillä perustuslain rikkomisesta Vapaassa Turussa tai jota kohtaan on perusteltu epäilys siitä, että hän tulee rikkomaan perustuslakia Vapaassa Turussa. Tällöin yksilölle on selvästi kerrottava rajoituksen perustelu, oletettavissa oleva kesto ja valitusoikeus rajoituksesta. Aiheeton rajoituksen asettaminen on ankarasti rangaistavaa.
D) Oikeustoimikelvottomat (pikkulapset, vakavasti vammaiset jne.) ovat holhoojansa vastuulla, jolla on oikeus tilapäisesti rajoittaa oikeustoimikelvottoman tässä määriteltyjä oikeuksia, kun se on ehdottomasti tarpeen oikeustoimikelvottoman turvallisuuden tai hyvinvoinnin vuoksi, tai kun sillä pyritään estämään muiden yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien uhkaavaa rikkomista. Rajoituksen kohteeksi joutuneella on oikeus saada tietää rajoituksen perustelu, oletettavissa oleva kesto ja valitusoikeus loukkauksesta. Aiheeton rajoituksen asettaminen on ankarasti rangaistavaa.